|| पुरातन कालीन श्री रामवरदायिनी मंदिर चोरवणे ||

श्रीरामवरदायिनीची आरती